KAPAT

  Aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.

  close
  Aradığınızı bulmanıza yardımcı olabilir miyiz? ara

  Siser İşitme Cihazları Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

  SİSER İŞİTME CİHAZLARI SAN VE TİC A.Ş. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

  1. Genel Açıklamalar

   

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

  Başvuru formu, SİSER İŞİTME CİHAZLARI SAN VE TİC A.Ş. (“SİSER İŞİTME CİHAZLARI SAN VE TİC A.Ş.”) ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, SİSER İŞİTME CİHAZLARI SAN VE TİC A.Ş. tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için SİSER İŞİTME CİHAZLARI SAN VE TİC A.Ş.tarafından ek bilgiler istenebilir. Başvuru Sahibi tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin yetkisiz olması halinde, bu hususa ilişkin sorumluluk Başvuru Sahibi’nindir.

  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca Başvuru Sahibi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edilebilir.

   

  1. KVKK’nın 11. Maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı

   

  Başvuru Sahibi SİSER İŞİTME CİHAZLARI SAN VE TİC A.Ş.’ye başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:

  1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

  5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

   

  1. Başvuru Yöntemi

   

  KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

  Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibinin şahsen elden başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya
  • Başvuru Sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan

  elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.

   

  Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru

  kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

  Başvuru Yöntemi Başvuru Gönderiminde

  Belirtilecek Bilgi

  Başvurunun Yapılacağı

  Adres

  Şahsen Başvuru (Başvuru

  sahibinin bizzat gelerek

  kimliğini tespit edici belge

  ile başvurması)

  Zarfın üzerine “Kişisel

  Verilerin Korunması Kanunu

  Kapsamında Bilgi Talebi”

  yazılacaktır.

  Şenlik Köy, Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:2 Flor Plaza B Blok Küçükçekmece- İstanbul
  Noter vasıtasıyla tebligat Tebligat zarfına “Kişisel

  Verilerin Korunması Kanunu

  Kapsamında Bilgi Talebi”

  yazılacaktır.

  Şenlik Köy, Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:2 Flor Plaza B Blok Küçükçekmece- İstanbul
  “Güvenli eloktronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı

  Elektronik Posta (KEP)

  Yoluyla

  E-posta’nın konu kısmına

  “Kişisel Verilerin Korunması

  Kanunu Bilgi Talebi”

  yazılacaktır.

   
  Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri

  sorumlusunun sisteminde

  kayıtlı bulunan elektronik

  posta adresini kullanmak

  suretiyle]

  E-posta’nın konu kısmına

  “Kişisel Verilerin Korunması

  Kanunu Bilgi Talebi”

  kvkk@siser.com.tr

   

  SİSER İŞİTME CİHAZLARI SAN VE TİC A.Ş. , Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir.

   

  Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin tebliği veya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

   

  1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

   

  1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

   

  Ad
  Soyad
  Tc Kimlik No / Pasaport No (yabancı ise)
  Telefon
  E Posta
  İkamet veya İşyeri Adresi

   

  1. Lütfen SİSER İŞİTME CİHAZLARI SAN VE TİC A.Ş. ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, Müşteri, İş ortağı çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

   

  ? Ziyaretçi

  ? Müşteri

  ? İş ortağı

  ? Çalışan

  ? Çalışan adayı

  ? Eski Çalışan

  ? Diğer

  :……………………………………

  Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz

  Birim:………………….…………………………………………………………

  Konu:……………………………………..…………………………………….…………………

  ………………………………………………

  1. Talep Konusu

   

  Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

   

   

  Başvuru Sahibi

  Adı Soyadı:

  İmza (yazılı başvuru ise):

   

   

  Odyolog Bilal Kaya

  1993 Çanakkale doğumlu olan Bilal Kaya, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Odyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılından beri Si-Ser İşitme Merkezleri bünyesinde Eğitim ve İş Geliştirme Sorumlusu olarak görev yapan Bilal Kaya, şirket içi eğitimlerden ve şirket dışı sunumlardan sorumludur. Ayrıca, İşitme Cihazları Akustik & Odyoloji Derneği (İCAAD) genel sekreterliği görevini yürütmektedir.